Tỷ lệ CIR của ngân hàng là gì? Công thức tính và ý nghĩa

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng thể hiện tổng chi phí của hoạt động của ngân hàng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu của ngân hàng đó, từ đó cho thấy mức độ hiệu quả trong vận hành của ngân hàng.

Công thức tính tỷ lệ chi phí trên thu nhập của ngân hàng;

CIR = Tổng chi phí hoạt động / Tổng thu nhập hoạt động

Trong đó: 

Tổng thu nhập hoạt động = Thu nhập lãi thuần + Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ + Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối + (Lỗ)/lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh + Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư + Lãi thuần từ hoạt động khác + Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

Về cơ bản, CIR càng thấp cho thấy ngân hàng hoạt động hiệu quả, tốn ít chi phí hoạt động hơn để tạo ra một đồng doanh thu. Tỷ lệ CIR có dấu hiệu giảm dần qua các năm là khá tích cực, bằng cách nào đó ngân hàng đã tiết kiệm được chi phí vận hành, điều này giúp tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

Ví dụ: Tính tỷ lệ CIR của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) năm 2021

Tỷ lệ CIR của ngân hàng là gì? Công thức tính và ý nghĩa - Ảnh 1.