Lawaco (LDW): Quý 2 lãi 12 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (UpCOM: LDW) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 65 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ, giávốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt hơn 13 try đồng tăng 62,5% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, LDW tiếp tục ghi nhận hơn 11 tỷ đồng doanh thu tài chính – đây toàn bộ là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí LDW lãi sau thuế 12 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Lawaco thu về 129 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt 23 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lawaco (LDW): Quý 2 lãi 12 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ - Ảnh 1.