Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 23/8 đến 27/8/2021

Tuần mới từ 23/8 đến 27/8/2021 có 30 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Chứng khoán SHS, như Tập đoàn Kido (KDC), như Thép Nam Kim (NKG)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 23/8/2021: SHS, KDC, NKG, LHG, GEG, DFC, TSJ

Ngày 23/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán SHS (mã chứng khoán SHS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 6/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%. Ngoài ra SHS cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 103 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 13.500 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020 Chứng khoán SHS đạt hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 69% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt gần gấp 3 cùng kỳ, lên 754 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Chứng khoán SHS còn 760 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 63 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính, 63 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 222 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu SHS đang giao dịch quanh mức 40.100 đồng/cổ phiếu, gần gấp 3 lần giá chào bán.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 15/9/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 23/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 13%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Thép Nam Kim đạt 11.560 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với năm 2019. Nhờ tiết giảm chi phí các loại, lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, gấp 6 lần so với số lãi 47 tỷ đồng đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 766 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 60 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 36 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

CTCP Long Hậu (LHG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 19%. Thời gian thanh toán 22/9/2021.

CTCP Điện Gia Lai (GEG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 24/9/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 10,85 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 109 tỷ đồng.

Năm 2020 Điện Gia Lai đạt 1.493 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang với 295 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 8%, với 4% bằng cổ phiếu và 4% bằng tiền.

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội (TSJ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

Ngày 24/8/2021: KSV, NBP, PHS, CRC, VRG, V12

Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP (KSV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 9/9/2021.

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,3%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Create Capital Việt Nam (CRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời cổng ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

CTCP Xây dựng số 12 (V12) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

Ngày 25/8/2021: PHP, BMI, GHC, SPH, CDR, BMJ, IRC

CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

Ngày 26/8 tới đây Tổng CTCP Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 18,27 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10:2, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 182,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Bảo Minh đạt hơn 195 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 6% so với năm trước đó. EPS đạt 1.813 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Bảo Minh còn gần 295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 28 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính, 91 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc và 975 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Cao su Đồng Nai (CDR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Khoáng sản Miền Đông (BMJ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 17/9/2021.

CTCP Cao su Công nghiệp (IRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,55% (01 cổ phiếu nhận 655 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2021.

Ngày 26/8/2021: HDB, VTB, BSI, SHE, TPC, TMG

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB) phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 3.980 tỷ đồng.

CTCP Viettronic Tân Bình (VTB) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ thanh toán 10%. Thời gian thanh toán 16/9/2021.

CTCP Chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BSI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) phát hành hơn 1,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10:2. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 13 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 14/9/2021.

Ngày 27/8/2021: DRL, TEG, FHS, INC

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG) phát hành gần 1,62 triệu cổ phiếu cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 16,2 tỷ đồng. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 21,59 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa (FHS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Tư vấn đầu tư Idico (INC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.