Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Everland bị phạt 170 triệu đồng do kiêm nhiệm chức vụ, ký hợp đồng lớn khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận

Theo tin từ UBCK Nhà nước, ngày 13/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Everland tổng số tiền 170 triệu đồng.

Trong đó phạt tiền 85 triệu đồng do ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Cụ thể, ông Lê Đình Vinh đa kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Ngoài ra ông Lê Đình Vinh còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật”. Cụ thể, ông Lê Đình Vinh đã ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.